onsdag 17 februari 2010

551 Från Gud vill jag ej vika
1. Från Gud vill jag ej vika,
han viker ej från mig,
och han skall ingen svika
som vandra vill hans stig.
När arbetsdagen gryr
han till mitt kall mig leder
och vilan mig bereder
när aftonsolen flyr.

2. När ingen kan mig råda
och ingen hjälpa mer,
jag upp till Gud får skåda,
han ensam hjälpen ger.
Han friar mig ur nöd,
ur frestelse och fara,
han sliter syndens snara
och frälsar mig från död.

3. På honom vill jag bygga
i prövningarnas år
och mig vid honom trygga,
tills sorgens tid förgår.
Det är mitt vissa hopp:
han allt till godo vänder.
jag lämnar i hans händer
min ande, själ och kropp.

4. Jag honom vill åkalla
i all min skuld och brist.
Av kärlek till oss alla
han gav oss Herren Krist.
Och därför visst jag vet,
att med sin Son han giver
vad oss till frälsning bliver
i tid och evighet.

5. All världen skall förbrinna
med all sin glans och prakt,
och inom kort försvinna
dess rikedom och makt.
Men till sin härlighet
skall Gud de trogna spara,
hans makt skall dem bevara
i tron till salighet.

6. Min själ skall frigjord föras
till evighetens ro,
där ingen gråt skall höras
och ingen smärta bo,
där, löst ur syndens garn,
jag varder änglars like
och ärva får Guds rike
med Faderns rätta barn.

7. O Fader, du oss tage
bland barnen i din famn.
Vår lovsång dig behage
i ende Sonens namn.
Din Ande, god och vis,
i nåd oss härliggöre
och oss till himlen före,
ditt namn till lov och pris.


Text: Ludwig Helmbold o 1564 (32 år) "Von Gott will ich nicht lassen", Johan Alfred Eklund 1911 (47 år)
Musik: Fransk vismelodi / Erfurt 1572, jfr 1697 års koralbok nr 283!

Hör J S Bach leka med koralen (BWV 658)

Enligt Oscar Lövgren (Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 288) skrevs denna psalm i Erfurt under en svår pestepidemi som drog fram över staden 1563-65 och tog ca 4000 människoliv. En av Hembolds bästa vänner, medicinprofessorn Helbich med familj, stod i begrepp att lämna staden, och Hembold skrev denna psalm till fru Regina Helbich (som var gudmor till hans äldsta dotter). Johan Alfred Eklund översatte psalmen för sitt "Förslag till reviderad psalmbok" 1911.

Troligen hade psalmen vunnit på att kortas ner lite grann, jfr Stora Nätpsalmboken nr 591.

Melodin trycktes 1572 i Joachim Magdeburgs "Christliche und Tröstliche Tischgesänge" (Kristliga och trösterika bordssånger) och har i Sverige använts till många andra psalmtexter, bl.a. kvällspsalmen "Nu är en dag framliden".

L Helmbold på äldre dar:

Inga kommentarer: